Image
Image


觀經四帖疏上品上生章講記(一)


今天要為各位介紹的是《觀經‧上品上生章》。這本講義是採取唐朝善導大師的註解,他將這部經從玄義到經文分成四個部份,所 以又稱為《四帖疏》。今天選出這一章,其中最重要的意義即「發菩提心」。淨宗常說「三心圓發」,所謂「三心」即「至誠心、深心、迴向發願心」。此三心發的 圓滿就是無上菩提心。淨土宗最根本的經典,是三經一論,「論」是天親菩薩造的,「經」是佛說的,當然以經為最根本的依據。三經中以《無量壽經》最重要,因 其對西方極樂世界介紹的最圓滿最周詳,可以稱之為「淨土概論」。《觀無量壽佛經》是《無量壽經》的補充,內容說明西方淨土的理論與修行方法,如觀想念佛、 觀像念佛與持名念佛。我們所修的執持名號也是出在《觀經》。另外它又詳細說明西方世界九品因果,所以理論、方法、因果,在《觀經》中說的非常詳細。

《佛說阿彌陀經》份量最少,過去修淨土受持讀誦者甚多,其中主要是勸相信、勸發願、勸念佛求生淨土。所以蓮池、蕅益兩位大 師判此經均用「信願行」為淨土三資糧。今天介紹的是《觀經》九品往生的一章,也是九品因果。善導大師判作散善。善分定善、散善,「定善」是專持一句名號, 目的在得一心不亂。「散善」是修集功德,屬於助行。正助雙修有密切關係。

我先把這一章經文分成段落,容易看得清楚。全章分十二段:

(一)佛告阿難及韋提希。
(二)上品上生者。
(三)若有眾生願生彼國者。發三種心。即便往生。
(四)何等為三。一者至誠心。二者深心。三者迴向發願心。具三心者。必生彼國。
(五)復有三種眾生。當得往生。
(六)何等為三。一者慈心不殺。具諸戒行。二者讀誦大乘方等經典。三者修行六念。
(七)迴向發願。願生彼國。
(八)具此功德。一日乃至七日。即得往生。
(九)生彼國時。此人精進勇猛故。阿彌陀如來。與觀世音大勢至。無數化佛。百千比丘聲聞大眾。無量諸天。七寶宮殿。觀世音菩薩執金剛臺。與大勢至菩薩。至 行者前。阿彌陀佛。放大光明。照行者身。與諸菩薩。授手迎接。觀世音大勢至。與無數菩薩。讚歎行者。勸進其心。行者見已。歡喜踴躍。自見其身乘金剛臺。隨 從佛後。如彈指頃。往生彼國。
(十)生彼國已。
(十一)見佛色身眾相具足。見諸菩薩色相具足。光明寶林。演說妙法。聞已即悟無生法忍。經須臾間。歷事諸佛。遍十方界。於諸佛前。次第受記。還至本國。得無量百千陀羅尼門。
(十二)是名上品上生者。

以上全章經文並不長,而善導大師的註解極為詳細,我們先看註解。