Image
Image
聖一老和尚法語01 戒律是道德軌範
戒律是道德軌範,人人都要持戒,世界上最為人尊重者是「道德」這兩個字,離了道德即無戒,離了戒亦無道德,所以我今天提出,「戒」就是道德。

~
聖一老和尚法語~
弟子仁敬恭敬節錄

SaveSaveSaveSave
聖一老和尚法語02 悟後從性起修
聖一老和尚法語03 戒就是道德
聖一老和尚法語04 戒
聖一老和尚法語05 戒是一切佛本源
聖一老和尚法語06 佛性
聖一老和尚法語07 正法久住
聖一老和尚法語08 無我
聖一老和尚法語09 戒是菩薩本源
聖一老和尚法語10 恭敬心